Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Voedingbewustzijn

Bij het verlenen van diensten in praktijk Voedingbewustzijn worden persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan  is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
ASHM kniest. Praktijk Voedingbewustzijn KvK nummer66631041
Wederikveld 42, 7006VT Doetinchem, tel. 0612368398, info@voedingbewustzijn.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Op uw verzoek: vermelding Burgerservicenummer en/of polisnummer zorgverzekering
Werkervaring
Competenties en interessegebieden
Op uw verzoek: gespreksverslagen/communicatie
Anamnese en vragen welke van belang zijn voor de behandeling
IP-adres
Te bereiken doeleinden

Doeleinden voor verwerking persoonsgegevens

Het onderhouden van contact.
Het bieden van een persoonlijk coach/behandel-traject.
Een goede en efficiënte dienstverlening.
Beheer van het cliëntenbestand.
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering.
Op verzoek apporteren en analyseren van de dienstverlening.
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van diensten.
De bescherming van financiële belangen.
Beveiliging en het beheer van systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals laboratoria voor onderzoeksdoeleinden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloud provider die gevestigd is in Ierland en Nederland. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet] getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u indien gewenst het bijgehouden dossier/aantekeningen/ lab-uitslagen of zullen deze worden vernietigd. Op uw verzoek is het mogelijk is het echter mogelijk deze langer met in achtneming van de AVG-voorwaarden te bewaren.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Informatie die wordt verzameld heeft ten doel de dienstverlening te  verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers.
Daarnaast kan het door u opgegeven emailadres worden gebruikt voor eventuele nieuwsbrieven over gezondheidsonderwerpen. Vanzelfsprekend kunt u zich hier ook te allen tijde voor afmelden.

Cookies

Op de website worden alleen cookies gebruikt als onderdeel van de verwerking van de site.  Niet voor commerciële doeleinden. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ASHM Kniest, wederikveld 42, 7006 VT DOETINCHEM
tel. 0612368398   info@VBZ.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-10-2021